Contact :

You can contact me following : hong_phuong.dang@ec-lille.fr

or hongphuong.dang.contact@gmail.com

Liens